Eldorado Lartigued – Oil on paper, Monotype 35 x 35 inches

  • ELDORADO LARTIGUED
  • 2009
  • Oil on paper
  • Monotype
  • 35 x 35 inches