Kite, 1978

  • Kite, 1978
  • Exhibition Installation
  • Thorpe Media Gallery, NY
  • Metallic oxides on ceramic
  • 8' x 12' x 12"